Urząd Gminy Niwiska, 36 - 147 Niwiska 430, Tel. 17 2279 002, email: urzadgminy@gmina.niwiska.pl

   System gospodarowania odpadami komunalnymi

Z dniem 6 września 2019 roku weszła w życie znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która nałożyła na nas jako samorządy obowiązek objęcia wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Jest to jedno z obowiązkowych zadań własnych gminy. Wprowadzone zmiany zobowiązały samorządy do ponownej analizy funkcjonowania całego systemu gospodarki odpadami. System gospodarowania odpadami komunalnymi od strony finansowej ma być zorganizowany w taki sposób aby opłaty pobierane od mieszkańców pokrywały koszty:


Jednym słowem opłaty pobierane od mieszkańców muszą pokryć wszystkie koszty systemu – a gmina nie może do niego dopłacać. Ponadto gmina ma na bieżąco monitorować stan gospodarki odpadami komunalnymi, tak by osiągnąć do 31 grudnia zakładane ustawowo poziomy recyklingu zawartych w odpadach frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, odpadów budowlanych i rozbiórkowych o raz ograniczenia ilość odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Jeśli nie spełnimy tych wymogów będziemy płacić kary

© 2020 Gmina Niwiska | Opracowanie i realizacja: Szymon Pruś