Urząd Gminy Niwiska, 36 - 147 Niwiska 430, Tel. 17 2279 002, email: urzadgminy@gmina.niwiska.pl

   Informacje o terminach oraz wysokosciach opłat za gospodarowanie odpadami

Środki pochodzące z opłat gmina gromadzi na wyodrębnionym rachunku bankowym. Opłatę uiszczamy na podstawie złożonej deklaracji, nie czekamy na wezwanie urzędu.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się kwartalnie za kwartał, którego obowiązek opłaty dotyczy, w następujących terminach:


Rada Gminy Niwiska podejmując uchwały w dniu 28 listopada 2019 roku dokonała wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz uchwaliła stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości: w przypadku nieruchomości o liczbie mieszkańców od 1 do 3 osób opłata stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty, która wynosi:


Kwoty te ulegają pomniejszeniu o 3,00 zł od każdej osoby w przypadku gdy właściciel nieruchomości zadeklaruje, że posiada kompostownik przydomowy i kompostowane są w nim odpady komunalne.

W przypadku pozostałych nieruchomości, gdzie liczba mieszkańców wynosi co najmniej 4 ustalona została jedna stawka opłaty od gospodarstwa domowego – 65,00 zł. Kwota ta ulega pomniejszeniu o 12,00 zł w przypadku gdy właściciel nieruchomości zadeklaruje, że posiada kompostownik przydomowy i kompostowane są w nim odpady komunalne, wtedy opłata miesięczna wynosi 53,00 zł.

Dla mieszkańców, którzy nie wypełniają obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny przyjęto podwyższone stawki opłaty za gospodarowanie odpadami, które wynoszą: w gospodarstwie 1-2osobowym - 72 zł od osoby, w gospodarstwie 3-osobowym 68,00 zł od osoby i 260 zł w gospodarstwie, którym mieszka powyżej 3 osób.

© 2020 Gmina Niwiska | Opracowanie i realizacja: Szymon Pruś