Urząd Gminy Niwiska, 36 - 147 Niwiska 430, Tel. 17 2279 002, email: urzadgminy@gmina.niwiska.pl

    DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Z dniem 1 stycznia 2020 r. w naszej gminie obowiązuje nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – przyjęty Uchwałą nr XVI/92/2019 Rady Gminy Niwiska z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości-pobierz

Termin składania deklaracji wynosi 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, z wyłączeniem art. 6m ust. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2019.2010 t.j. z dnia 2019.10.23) -pobierz

    Deklaracja z załącznikami

    DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - pobierz

    DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - pobierz

    OŚWIADCZENIA MIESZKAŃCA - pobierz

    OŚWIADCZENIA MIESZKAŃCA - pobierz

© 2020 Gmina Niwiska | Opracowanie i realizacja: Szymon Pruś