Urząd Gminy Niwiska, 36 - 147 Niwiska 430, Tel. 17 2279 020, email: odpady@niwiska.pl

Akty prawne

W tej zakładce udostępnione są akty prawne związane z nowym systemem gospodarowania odpadami (ustawy, roporządzenia, uchwały, zarządzenia, projekty uchwał).

Informacje

akty Informacje zgodnie z art. 3 ust. 2, pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - za 2016

akty Informacje zgodnie z art. 3 ust. 2, pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - za 2015

akty Informacje zgodnie z art. 3 ust. 2, pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - za 2014

akty Informacje zgodnie z art. 3 ust. 2, pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - za 2013

Regulaminy

akty Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Niwiskach

Uchwały Rady Gminy

akty UCHWAŁA NR XXXII/ 219 / 2013 RADY GMINY NIWISKA z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/179/2012 Rady Gminy Niwiska z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niwiska.

akty UCHWAŁA NR XXXII/ 218 / 2013 RADY GMINY NIWISKA z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/184/2012 Rady Gminy Niwiska z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

akty UCHWAŁA NR XXX/ 200 / 2013 RADY GMINY NIWISKA z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/184/2012 Rady Gminy Niwiska z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

akty UCHWAŁA NR XXX/ 199 / 2013 RADY GMINY NIWISKA z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/183/2012 Rady Gminy Niwiska z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.

akty UCHWAŁA NR XXX/ 198 / 2013 RADY GMINY NIWISKA z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/181/2012 Rady Gminy Niwiska z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.


akty UCHWAŁA NR XXVII/ 179 / 2012 RADY GMINY NIWISKA z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niwiska.

akty UCHWAŁA NR XXVII/ 180/ 2012 RADY GMINY NIWISKA z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

akty UCHWAŁA NR XXVII/ 181 / 2012 RADY GMINY NIWISKA z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik..

akty UCHWAŁA NR XXVII/ 182 / 2012 RADY GMINY NIWISKA z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

akty UCHWAŁA NR XXVII/ 183 / 2012 RADY GMINY NIWISKA z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

akty UCHWAŁA NR XXVII/ 184 / 2012 RADY GMINY NIWISKA z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Zarządzenia Wójta Gminy

akty Zarządzenie nr 81/2012 Wójta Gminy Niwiska z dnia 3 października 2012 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji

Projekty uchwał

akty Projekt uchwały Rady Gminy Niwiska w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

akty Projekt uchwały Rady Gminy Niwiska w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Ustawy

akty Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r., Nr 152, poz. 897)

akty Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2012 r, poz. 391) - akt w wersji jednolitej

akty Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. z 2010 r., Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.) - akt w wersji obowiązującej

Analizy

akty Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Niwiska za rok 2014

akty Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Niwiska za rok 2015

© 2012 Gmina Niwiska | Opracowanie i realizacja: Łukasz Bryk
Valid XHTML 1.0 Transitional